Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Z życia Instytutu

Rok akademicki 2013/2014

 

Bernardin de Saint-Pierre et sa fin de siècle

Bernardin de Saint-Pierre i jego koniec wieku

 

tak brzmiał temat, któremu poświęcone było jednodniowe sympozjum w Instytucie Romanistyki UW 20 października 2014 r. W gronie dziewięciu uczestników znalazło się troje Francuzów, największych obecnie specjalistów twórczości pisarza, którego dwusetna rocznica śmierci przypadała w tym roku. Są to Hélène Cussac z Tuluzy (Université Paul Sabatier-Toulouse III, Université Toulouse II le Mirail), Colas Duflo z Paryża (Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense) oraz inicjator odnowy badań nad twórczością Bernardina de Saint-Pierre, przez czterdzieści lat wykładowca literatury francuskiej i komparatystyki na tropikalnej wyspie na Oceanie Indyjskim, znany w świecie specjalista od literackiej utopii, obecnie przewodzący zespołowi, który dla wydawnictwa francuskiego Garnier opracowuje pełne krytyczne wydanie dzieł pisarza, czyli Jean-Michel Racault, od kilku lat emerytowany profesor uniwersytetu w Saint-Denis de la Réunion, jednej z wysp odwiedzonych przez bohatera sympozjum.

Wystąpienia francuskich gości, siłą rzeczy, skupiły się na postaci pisarza-podróżnika-filozofa. J.-M. Racault w formie godzinnego odczytu inauguracyjnego („Réception, échos et contestation du mythe de Tahiti dans l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre”) przedstawił stosunek Bernardina do szerzącego się w latach 70-tych i 80-tych mitu Tahiti, wyspy szczęśliwej, ukazanej – po części przez Bougainville’a, ale głównie przez Diderota -  jako polityczno-seksualna utopia. W przeciwieństwie do ojca Encyklopedii, który najdalszą podróż życia odbył do Rosji, sam Bernardin, znający tropiki i pozostając czułym na rajskie uroki ich opisu, zdecydowanie odrzuca implikacje wojującego materializmu, który pojawia się m.in. w diderotowskim Suplemencie do podróży Bougainville’a (1769, wyd. 1796): moralny utylitaryzm Encyklopedysty, podobnie jak « społeczeństwo ateuszy » z Pensées diverses sur la comète Piotra Bayle’a (1682), opierając się na interesie i przyjemności, skończyć się muszą autodestrukcją, niszczą bowiem strukturę rodziny. Przeciwwagą dla destrukcyjnych koncepcji Filozofów są nie tylko Etudes de la nature z ich ilustracją epicką w tomie IV, czyli powieścią (tragedią ?) pasterską Paweł i Wirginia, lecz także Harmonies de la nature, wydane pośmiertnie przez spadkobiercę i przyjaciela autora, Ludwika Aimé-Martina.

C. Duflo podjął pewne wątki z wystąpienia swego mistrza (prof. Racault był promotorem jego rozprawy doktorskiej), rozwijając je w pytanie o związek między powieścią a Studiami o naturze, do których stała się aneksem („La théodicée hétérodoxe des études de la nature et son expression dans Paul et Virginie”). H.Cussac śledziła, jak w podręcznikach do literatury francuskiej I połowy XIX wieku (wypisach, ujęciach historycznych) funkcjonuje twórczość pisarza („Bernardin de Saint-Pierre dans l’histoire littéraire au tournant du siècle).

Spośród szóstki polskich uczestników, reprezentujących głównie Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, do twórczości Barnardina odniosły się jeszcze trzy referaty: Marzena Chrobak (UJ) opracowała pod kątem topo- i fitonimów polskie XVIII-wieczne tłumaczenia Pawła i Wirginii („Paul et Virginie et la fin de culture), określając typ przyjętych rozwiązań w roku 1795 (Wolicki) i zwłaszcza w1793 (Skoraszewski, łączący trzy języki, przez translację z wydania angielskiego, Paul and Mary, stąd polski tytuł: Paweł i Marya, kochankowie jakich mało, historya indyjska). Małgorzata Sokołowicz (UW i UM F. Chopina) mówiąc o alegoryczno-autobiograficznej fikcji, jaką jest Podróż Kodrusa („« Je courais après un fantôme… » Les Voyages de Codrus et l’esprit fin-de-siècle”), zastanawiała się, na ile stan ducha bohatera, rozczarowanie i poczucie klęski, jest znamienny dla pewnego momentu w dziejach powszechnych. Izabella Zatorska wskazała na Podróż przez Śląsk jako powiastkę filozoficzną, która wykorzystuje dawne i tworzy nowe reguły, czerpiąc z pokładów życia tkwiących w twórczości ustnej, co ukazuje kontekst powstawania i rozpowszechniania utworu, zwłaszcza w trzech analizowanych sytuacjach: publicznego wykładu w École Normale przy rue d’Ulm w Paryżu, Przedmowy do wydania w tymże 1807 roku, oraz publikacji pośmiertnej w Œuvres complètes.

Trzy referaty uwzględniły drugi człon tematu sympozjum, odnosząc się do „końca wieku” – lub raczej do „przełomu wieków”, jak chcą francuscy badacze.

Regina Bochenek-Franczakowa (UJ) zastanawia się („Fin de siècle, fin de roman ?), czy mamy do czynienia we Francji w okresie rewolucyjnym z „końcem powieści” w sensie wyczerpania się wzorów gatunkowych, czy też z impasem, którego przezwyciężenie – jak wiemy – pozwoli odnowić i uświetnić powieść aż po czasy dzisiejsze. Omówia to na przykładach dwóch słynnych onegdaj powieści: Le Cimetière de la Madeleine J.-J. Regnault-Varina i Emigranta G. Sénaca de Meilhan. Zofia Rejman (UW) w syntetycznej rozprawie o Koźmianie jako świadku czasów napoleońskich („Kajetan Koźmian, témoin de la période napoléonienne, ou l’expérience de la fin d’un monde”), ukazuje najpierw jego wiersze i pisma na tle zwięzłej panoramy współczesnych dokonań literackich, podkreślając, jak świadomie przeciwstawia się ów autor panującym nastrojom i wzorom. Odsłania się naszym oczom Koźmian kontestator i odnowiciel literatury, twórca m.in. nowego horacjanizmu: koniec (pewnego) świata inspiruje do twórczej przemiany.

Poznański historyk, Maciej Forycki (UAM), nadesłał jedynie swój referat (Séverin Rzewuski 1743-1811, ou le déclin du républicanisme sarmate), gdyż obowiązki służbowe zatrzymały go w Paryżu. Ostatni przedstawiciel radykalnego sarmackiego republikanizmu nie miał (na szczęście?) ostatniego słowa w historii Polski.

                                                                                              Izabella Zatorska, Instytut Romanistyki UW

 

 

 

Konferencja L’écriture entre mémoire et oubli. Hommage à Krystyna Kasprzyk

 

6 marca 2014 roku odbyła konferencji romanistyczna  pt .  L’écriture entre mémoire et oubli, zorganizowana przez Zakład Literaturoznawstwa Romańskiego. Poświęcona była zagadnieniom literaturoznawczym i dedykowana pamięci Pani Profesor Krystyny Kasprzyk, wybitnej specjalistki literatury francuskiej okresu średniowiecza i renesansu.  W konferencji udział wzięło trzech badaczy z zagranicy, pięć osób z innych ośrodków i pięcioro pracowników IR UW. Na początku Pani dr Dorota Szeliga przybliżyła uczestnikom sylwetkę i dorobek naukowy Pani Profesor Kasprzyk. Następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać 12 wystąpień interesująco traktujących o licznych i wielopłaszczyznowych związkach między pisarstwem a pamięcią w literaturze francuskiej od średniowiecza do współczesności.

 

Plakat

 

Zdjęcia

 

Konferencja Quantification et intensification – différents aspects. Hommage à Halina Lewicka

 

5 marca 2014 roku odbyła się sesja naukowa Quantification et intensification – différents aspects zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Instytutu Romanistyki.  Mogliśmy uczestniczyć w 11 wystąpieniach językoznawców francuskich ( Salah Mejri z Uniwersytetu Paris XIII i Clara Roméro z Uniwersytetu Paris Descartes ), jak również językoznawców polskich z 7 różnych ośrodków uniwersyteckich (Agnieszka Kaliska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Anna Krzyżanowska z Uniwersytetu M. Curie-Sklodowskiej, Katarzyna Kwapisz-Osadnik z Uniwersytetu Śląskiego, Małgorzata Niziołek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Iwona Piechnik de z Uniwersytetu Jagielońskiego, Katarzyna Wołowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Małgorzata Izert, Monika Kostro i Ewa Pilecka z Uniwersytetu Warszawskiego). Trudność przypisania pojęcia intensywności do jednej wybranej dziedziny językoznawstwa, jak również trudność w jednoznacznym zdefiniowaniu procesu intensyfikacji wzbudziły żywe dyskusje zarówno po referatach jak i w czasie przerw między wystąpieniami.

 

Plakat

Zdjęcia

Konferencja Vers une redéfinition de la notion de compétence linguistique en classe de langue. Hommage à Ludomir Przestaszewski

 

4 marca 2014 roku odbyła się sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Romańskich Vers une redéfinition de la notion de compétence linguistique en classe de langue. Sesja została poświęcona pamięci dra Ludomira Przestaszewskiego, wieloletniego pracownika Instytutu Romanistyki. Tematem sesji było redefinicja pojęcia kompetencji językowej na lekcji języka obcego, kompetencji, którą przez całe swoje życie zawodowe zajmował się dr Przestaszewski. Sesję rozpoczęło wystąpienie prof. Jolanty Sujeckiej-Zając, które przybliżyło zebranym sylwetkę oraz dorobek naukowy dra Przestaszewskiego. Nastepnie wiele ciepłych słów o dr Przestaszewskim powiedzieli nie tylko jego byli koledzy i współpracownicy, ale również Jego żona. W czasie sesji zostało wygłoszonych 10 referatów związanych z tematem przewodnim konferencji. Referaty zostały przyjęte przez uczestników z dużym zainteresowaniem, widocznym w czasie dyskusji, nie tylko na sali obrad, ale również w czasie przerw.


Plakat

Zdjęcia

Film

Déclinaisons identitaires et invention littéraire entre la belgitude et la postmodernité (1970-2012), 5 i 6 grudnia 2013 r.

Konferencja naukowa, która odbyła się w Instytucie Romanistyki w dniach 5 i 6 grudnia 2013 r. jest ostatnią z pierwszej serii trzech sesji naukowych poświęconych belgijskiej literaturze francuskojęzycznej zorganizowanych w Polsce w ramach umowy łączącej w latach 2011-2013 Archives et Musée de la Littérature w Brukseli i trzy uczelnie polskie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski. Pierwsza konferencja, w Poznaniu, poświęcona była przedstawianiu historii („Raconter l’Histoire dans la littérature belge francophone”, XII 2011), druga, w Krakowie, związkom literatury i sztuki (Correspondance ou synthèse des arts? Littérature et arts plastiques en Belgique francophone”, XII 2012), wreszcie trzecia, warszawska, skupiła się na problematyce literatury najnowszej związanej ze współwystępowaniem w historii literatury belgijskiej zjawiska ponowoczesności i tzw. ideologii belgitude, będącej wyrazem niepokojów tożsamościowych charakterystycznych dla literatur frankofońskich. W konferencji wzięło udział ustalone już grono badaczy zajmujących się literaturą belgijską w Polsce, reprezentujących romanistyki w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu i Warszawie oraz gość specjalny, przedstawiciel Archives et Musée de la Littérature i jednocześnie teoretyk belgitude, Marc Quaghebeur.

Kolejna odsłona  umowy, obejmująca lata 2014-2016, przewiduje organizację kolejnych trzech konferencji oraz udział we współpracy czwartej romanistyki polskiej, Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Czterech gości honorowych z zagranicy – z czego trzech profesorów Sorbony – wygłosiło odczyty: w inauguracyjnym wykładzie Michel Delon zaproponował dorzucenie do tytułu konferencji czwartej operacji fundamentalnej w metodologii oświecenia, pomiaru. „Wymierzyć” stawało się bowiem podstawą wszelkich działań poznawczych i interpretacyjnych, kryterium prawdopodobieństwa w przestrzeni zdominowanej przez biologiczne, czy naturalistyczne, widzenie świata.

 

 

Rousseau et Diderot : traduire, interpréter, connaître / Rousseau i Diderot : przekład, interpretacja, poznanie. Konferencja naukowa w Instytucie Romanistyki UW, Warszawa, 2-4 grudnia 2013.

Do konferencji przy Dobrej 55, w nowym budynku Wydziału Neofilologii, doszło z okazji trzechsetlecia urodzin Diderota oraz (spóźnionego w obchodach) podobnego jubileuszu Rousseau (ur. 1712!). Na wzór, przynajmniej takie założenie przyświecało organizatorom, pamiętnego zjazdu w Nieborowie A.D. 1978; podówczas, w dwóchsetlecie śmierci filozofów, temat brzmiał: „Wolter i Rousseau we Francji i w Polsce”. Do tej tradycji nawiązało wystąpienie prof. Teresy Kostkiewiczowej podczas inauguracji 2 grudnia. Poświęcona nieco innej dwójce filozofów, tegoroczna sesja odbyła się pod auspicjami kilku szacownych instytucji i organizacji, takich jak Instytut  Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz jego francuski odpowiednik , nie mówiąc o wkładzie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich przy UW, a także o życzliwym otwarciu na jej gości ze strony Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie[1].

 

Następnego dnia François Moureau odsłonił nam Diderota jako „filozofa w podróży” (« Diderot, un philosophe en voyage »), a po południu Jacques Berchtold spróbował wyobrazić sobie skutki pewnej hipotezy dla lektury „anty-powieści” Diderota: otóż, pisząc „Kubusia fatalistę”, mógł był Diderot w najmniej oczekiwanych (zda się) miejscach przypominać sobie skłóconego z nim Jana Jakuba i nie mógłby wtedy powstrzymać się od prztyczka w nos pod adresem eks-przyjaciela. Z pozoru nieistotne szczegóły – jak maltretowanie pieska oberżystki – nabierają wtedy innej wymowy. W ostatni poranek Hans-Jürgen Lüsenbrink z Uniwersytetu des Saarlandes w Sarrebrucken pochylił się nad przekładami z Rousseau na niemiecki (z uwzględnieniem ew. pośredników), przedstawił też swoisty ranking przekładów.

 

Wystąpienia zostały pogrupowane w ten sposób, by pierwsze i ostatnie odsłony sesji traktowały raczej łącznie o bohaterach konferencji, a 3 grudnia – w środkowy dzień sesji – przed południem dominował Diderot, zaś po południu Rousseau; niekiedy w konfiguracjach: Diderot i Artaud (Katarzyna Wojtysiak-Wawrzyniak, UAM Poznań), Rousseau i Michał Wielhosrki (Anna Grześkowiak Krwawicz, Artes Liberales UW/IBL PAN) czy Rousseau i Józef de Maistre (Paweł Matyaszewski, KUL).

 

W pierwsze popołudnie, 2 grudnia, stanęła kwestia konfliktu (sporu? kłótni?) między Rousseau i Diderotem: Ourida Mostefai ((Boston College, Massachusetts), Anna Łysiak-Łątkowska  (Uniwersytet Gdański) oraz doktoranci:  Bernard Gittler (Uniwersytet Pierre-Mendès-France, Grenoble), Yoshiho IIDA (Université Stendhal-Grenoble III) i Flora Champy (École Normale Supérieure de Paris). Nazajutrz, 3 grudnia, oprócz skoncentrowanych na Diderocie przedpołudniowych referatów – Mirosław Loba (UAM Poznań) badał relację żywiołu społecznego i biologii w epice Diderota, nawiązując głównie do „Kuzynka Mistrza Rameau”, zaś Marek Dębowski (UJ, Kraków) zestawił Diderotowską teorię sztuki dramatycznej z koncepcjami współczesnymi – Véronique Le Ru (Université de Reims) zbadała m.in. jak Diderot i Rousseau wpisują każdy na swój sposób zwierzęta w relację do prawa naturalnego; dwa końcowe wystąpienia (Elise Pavy-Guilbert z Uniwersytetu Bordeaux III, i Geneviève Di Rosa z ESPE-Sorbonne)skupiły się na analizie roli języka i analizie dyskursu  u obu filozofów.

Po południu 3 grudnia, po wystąpieniu Michela Termolle (Haute École Condorcet, Belgique), oprócz wyżej wymienionych referatów prof. prof. Anny Grześkowiak-Krwawicz i Pawła Matyaszewskiego, ukazujących Rousseau w dialogu z innymi – za życia lub po śmierci – dwa ostatnie referaty (Wojciecha Sajkowskiego, UAM Poznań, i Małgorzaty Sokołowicz, Instytut Romanistyki UW) odniosły  się do literackich inspiracji twórczością Jana Jakuba: w powieści Les Morlaques (Morlacy) weneckiej arystokratki Justyny Wynne Rosenberg-Orsini, reującej obraz Słowian Południowych na wzór ambiwalentnych „dzikich”, oraz w postaciach romantycznej trójcy - René, Giaura i Gustawa.

 

Ostatnie przedpołudnie wypełniły najpierw wystąpienia, które – jak prof. Lüsenbrink – traktowały o meandrach recepcji filozofów: Marcin Cieński z Elżbietą Skibińską (Uniwersytet Wrocławski)  ukazali je przez pryzmat polityki wydawniczej PRL a chwałę filozofów w Rumunii pokazała w bogato ilustrowanym referacie Ileana Mihaila (Uniwersytet Bukaresztański). Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski) skupiła się na recepcji (lub jej braku) pism Jana Jakuba przez księdza biskupa Krasickiego. Ostatnie trzy referaty obrały perspektywę wykraczającą poza subiektywne zapisy obu filozofów, które posłużyły za podstawę analizy: Odile Richard-Pauchet (Uniwersytet w Limoges) porównała dwie formy – epistolarną Diderota, w Listach do Sophie Volland, i autobiograficzną Rousseau, w Wyznaniach  – jako nowe formy osobistego stylu pisania, oparte na rodzaju umowy z czytelnikiem; Anouchka Vasak (emerytowany adiunkt Uniwersytetu w Poitiers) porównała relacje o śmierci Diderota i Rousseau, różniące się nie tylko statusem ich autora ale i sposobem przekazania; Izabella Zatorska (Instytut Romanistyki UW) spojrzała na Salony i Sen d’Alemberta Diderota, oraz na List do P. de Beaumont i Rozprawę o przyczynie nierówności  Rousseau jako na próby alternatywnej metafizyki, korzeniami tkwiącej w nauce i/lub w poezji.

 

Czyżby znowu, jak w 1978 względem Woltera i Rousseau, miało się okazać, że z dystansu półtora tysiąca km lepiej widać to, co łączy, niż to co dzieli „skłóconych braci”? Czy udało się, choćby na czas trwania sesji, ich pogodzić? Odpowiedzi poszukać będzie można, gdy ukaże się wersja drukowana, ze spisanymi dyskusjami – być może już w 2015 roku.  I.Z.[1] Zamku, którego logo nie figuruje wprawdzie na programie, ale którego gościnność docenili wszyscy uczestnicy sesji: dwie umówione wizyty na wystawie „Wersal Marii Leszczyńskiej” z przewodniczką Francuzką (z pochodzenia), panią Anitą Chiron-Mrozowską, współkomisarz wystawy, stanowiły jakby ramy wydarzenia.

Galeria zdjęć z uroczystości 


Rok akademicki 2012/2013

Miła uroczystość w ramach umowy o podwójnych dyplomach z Université de Poitiers

W dniach 20-24 lutego 2013 gościem Instytutu był prof. Philippe Caron z Université de Poitiers odpowiedzialny ze strony francuskiej za realizację programu.
Korzystając z tej roboczej wizyty związanej z planami na przyszłość, prof. Caron wręczył w dniu 22 lutego dwa dyplomy swojej uczelni naszym absolwentkom uczestniczącym w programie „podwójne dyplomy”: paniom Alicji Jaworskiej i Ewie Brzeskiej. Obie absolwentki są obecnie na studiach doktoranckich w Instytucie Romanistyki na Wydziale Neofilologii.
W uroczystości, na zaproszenie dr hab. Ewy Pileckiej, Dyrektora IR, wzięły udział osoby uczestniczące w programie : prof. Anna Kieliszczyk, prof. Elżbieta Pachocińska oraz prof. Jolanta Zając, odpowiedzialna za program ze strony IR.
Prof. Caron tymi oto słowami, wypowiedzianymi z intonacją właściwą j. francuskiego z XVII wieku (!) pogratulował absolwentkom:

Le quatrain des diplômes

Que ma tâche est charmante et qu'il m'est agréable

De rendre mes devoirs à des gens si aimables

En un mot comme en cent, il m'est doux d'être ici

A remettre un diplôme à qui a bien appris.

Nie pierwszy już raz mamy okazję stwierdzić, jak bardzo obie strony programu są usatysfakcjonowane jego przebiegiem i uzyskanymi wynikami. Studenci obu uniwersytetów otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów, a pracownicy naukowi współorganizują dni studyjne i konferencje w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i glottodydaktyki.

Spotkanie było okazją do miłej rozmowy, wymiany projektów na przyszłość oraz przede wszystkim do podkreślenia naszej wspólnej satysfakcji z dotychczasowej współpracy i wyrażenia niezmiennej woli jej kontynuacji.

Galeria zdjęć z uroczystości

Dn. 17.06.2013 r. w naszym Instytucie odbyła się jednodniowa sesja naukowa poświęcona analizie dyskursu zorganizowana wraz z Uniwersytetem w Poitiers.

Z Uniwersytetu w Poitiers referaty wygłosili :

  1. Philippe Caron : Une relecture plume à la main de « la Parole Pamphlétaire » de Marc Angenot oraz Fred Hailon: Une approche méta-énonciative de l’analyse des discours politiques et médiatiques.

Z naszego Zakładu Językoznawstwa brały w niej udział wraz z referatem:

  1. Anna Dutka-Mańkowska : Une expression dévalorisante dans les médias polonais: jaki... taki..;
  2. Anna Kieliszczyk : Entre le dialogue et le monologue. L'exemple du courrier des lecteurs;
  3. Krystyna Pawlak-Wróblewska, Monika Kostro : Le rôle des formes d’adresse dans les stratégies de disqualification de l’adversaire politique femme dans le discours politique médiatisé;
  4. Elżbieta Pachocińska : «Indignez-vous! » de Stéphane Hessel: un pamphlet politique contemporain.

Konferencja naukowo dydaktyczna „Sukces w glottodydaktyce”

W dniach 20-22 czerwca odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna „Sukces w glottodydaktyce”.Konferencję zorganizowały Instytuty Romanistyki i Germanistyki UW.

Sprawozdanie z konferencji, napisane przez dr hab. Katarzynę Karpińską-Szaj, ukazało się w językach Obcych w Szkole 3/2013. Moza je przeczytać klikając tutaj

Zdjęcia z konferencji:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

Nowa siedziba Instytutu Romanistyki

Na początku roku akademickiego 2012/2013 Instytut Romanistyki przeniósł się z ulicy Oboźnej do nowej siedziby przy ulicy Dobrej 55.

Na stronie: http://www.dobra55.uw.edu.pl znajdziecie Państwo aktualności, informacje nt. samego projektu, harmonogramu i przebiegu budowy.

Film z otwarcia nowego budynku przy ul. Dobrej 55

 

Konferencja jubileuszowa z okazji 70 urodzin prof. dr hab. Bohdana Krzysztofa Bogackiego

W dn. 22 września 2012 r. konferencją „Współczesne badania języków romańskich” grono kolegów, uczniów i przyjaciół Profesora uczciło Jego siedemdziesiąte urodziny. Przyjechali goście z polskich romanistyk, specjalizujący się w badaniu języków romańskich, a także goście z zagranicy: z Francji prof. Gaston Gross, prof. Sylviane Cardey-Greenfielf i prof. Peter Greenfield, z Hiszpanii - prof. Loraine Baqué, dr Angels Catena i mgr Anna Marczyk Laudacje wygłosili prof. Gaston Gross z Université Paris XIII i prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego i Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W dalszej części uroczystości różne aspekty dokonań Jubilata przedstawiły prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz, dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza i prof. Sylviane Cardey-Greenfield, dyrektor Centre Lucien Tesnière w Université de Franche-Comté. W niezwykle ciepłej i przyjacielskiej atmosferze inni uczestnicy przywoływali różne wydarzenia związane z prowadzonymi przez siebie badaniami i współpracą z Jubilatem, jego uczniowie z kolei dziękowali mu za kształtowanie ich zawodowych kompetencji.

Pokłosiem konferencji jubileuszowej jest tom: Dutka-Mańkowska A., Kieliszczyk A., Pilecka E. (dir.) Grammaticis unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 353.

 

Rok akademicki 2011/2012

Międzynarodowa sesja naukowa "Apollinaire à travers l’Europe"

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy wydania zbioru wierszy "Alcools" (1913), w dniach 20 i 21 2011r. października odbyła się w Instytucie Romanistyki UW międzynarodowa sesja naukowa z udziałem badaczy twórczości Apollinaire’a z Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Bułgarii oraz Czech.

Szczegółowy program sesji dostępny jest we francuskojęzycznej wersji strony (zakładka L’événementiel).

Międzynarodowa sesja naukowa w Poitiers

W dniach 23-24 września 2011 w Poitiers odbędzie się międzynarodowa sesja naukowa poświęcona ważnym zagadnieniom związanym z dydaktyką języków obcych. Zaproszeni prelegenci rozważą wybrane problemy natury teoretycznej i praktycznej w odniesieniu do progresji kompetencji ogólnych i językowych na lekcjach języków obcych. Współorganizatorem sesji są pracownicy naukowi z Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich naszego Instytutu. Sesja wpisuje się w znakomitą, wieloletnią już współpracę, jaka łączy Faculté des Lettres et des Langues w Université de Poitiers i Instytut Romanistyki.

Program sesji dostępny jest tutaj

 

Rok akademicki 2010/2011

Sesja naukowa „Medycyna i Literatura"

W dniach 16-17 maja 2011 r. odbyła się polsko-francuska sesja naukowa, Médecine et littérature, zorganizowana przez Instytut Romanistyki w ramach istniejącej od blisko 25 lat umowy o współpracy bezpośredniej między Uniwersytetem Warszawskim i Université Paul-Valéry Montpellier III. Była to już ósma z kolei sesja naukowa, w której uczestniczyli specjaliści literatury francuskiej, od Średniowiecza do wieku XX, i literatur frankofońskich. Szczególnie bliska współpraca istnieje między Instytutem Romanistyki i Département de Lettres modernes, później Centre d'Études littéraires françaises, w której brali udział także historycy z obu uczelni. Oprócz organizowania sesji naukowych (pełna lista poniżej), rozwija się pomyślnie wymiana osobowa - pracownicy, doktoranci i studenci uczestniczą w procesie naukowo-dydaktycznym obu jednostek.

Lista sesji naukowych zorganizowanych w ramach umowy o współpracy bezpośredniej między Uniwersytetem Warszawskim i Université Paul-Valéry Montpellier III

21.03.2011 - Dzień Frankofonii na UW z udziałem Ambasadora Szwajcarii Pana Bénédicta de Cerjat

Zdjęcia dostępne tutaj.

Konferencja międzynarodowa "Ville-palimpseste, ville en mutation : les représentations de la ville dans les littératures d’expression française après 1980"

W dniach 22-23 października 2010, w Instytucie Romanistyki odbyła się konferencja poświęcona przedstawieniom miasta w literaturze francuskiej i francuskojęzycznej po 1980 roku. Organizatorzy, dr Wiesław Kroker i dr Judyta Zbierska-Mościcka, zaprosili do wspólnej pracy i dyskusji Kolegów z ośrodków polskich oraz tych uczelni zagranicznych, z którymi łączą nas umowy o współpracy bezpośredniej (Saarbruecken) lub umowy o współpracy w ramach programu Erazmus (Bordeaux, Brno). W sesji udział wzięli prof. prof. Jean-Paul Engélibert (Bordeaux), Józef Kwaterko (Warszawa) i Jerzy Lis (Poznań) oraz Małgorzata Jednoralska-Józefczyk (Gdańsk), Kristina Kohoutovà (Brno), Alicja Koziej (Lublin), Anna Maziarczyk (Lublin), Sabine Narr (Saarbruecken), Tomasz Swoboda (Gdańsk), Katarzyna Thiel-Jańczuk (Poznań) i organizatorzy. Słowo wstępne inaugurujące obrady wygłosił prof. Remigiusz Forycki.

Program konferencji

Zdjęcia: 1,2,3,4

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Département de Lettres et Langues Uniwersytetu w Poitiers świętują 5 rok umowy o wspólnych dyplomach

Zawarta między naszymi jednostkami umowa umożliwia naszym studentom zdobycie dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych po spełnieniu określonych warunków (m.in. semestralny pobyt w drugiej jednostce, wzajemne recenzowanie prac magisterskich przez naszych wykładowców, rozliczenie toku studiów w obu jednostkach), dając tym samym niezwykły atut naszym absolwentom na europejskich (i nie tylko) rynkach pracy.

Uroczysta inauguracja piątego roku współpracy między naszymi jednostkami miała miejsce 21 września 2010 w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim UW. W uroczystości, której staraliśmy się nadać charakter bardziej rodzinny niż formalny, udział wzięli:

Corinne Baylac - attachée Ambasady Francji ds. współpracy uniwersyteckiej, której entuzjazm oraz pomoc finansowa umożliwiły zorganizowanie spotkania,

Sylwia Salamon - kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UW, od początku programu niosąca nam pomoc i wsparcie administracyjne przy funkcjonowaniu umowy,

Krystyna Wróblewska-Pawlak - prodziekan ds. studenckich na Wydziale Neofilologii UW,

Freiderikos Valetopoulos - zastępca dziekana ds studenckich w UFR Lettres et Langues w Uniwersytecie w Poitiers,

Judyta Zbierska-Mościcka , zastępca Dyrektora IR ds współpracy z zagranicą,

Anna Kieliszczyk - koordynator programu Erasmus w IR

Koleżanki i Koledzy z IR zaangażowani w realizację umowy o wspólnych dyplomach oraz, najważniejsze dla nas osoby, niestety niezbyt licznie obecni, - reprezentanci uczestników programu, studenci Ewelina Siwik z IR oraz Josselin Blanco z Uniwersytetu w Poitiers.

Wspominaliśmy początki programu, jego znaczenie dla wspólnej, europejskiej przestrzeni edukacyjnej, a także jego dynamiczny rozwój, który pozwolił poszerzyć naszą współpracę również w dziedzinie naukowej, co zaowocowało wspólnymi sesjami naukowymi, a w przyszłości - mamy nadzieję - zaowocuje wspólnymi rozprawami doktorskimi.

Dwa pierwsze dyplomy zostały wręczone na ręce przedstawicieli naszych instytutów.

Nasza współpraca układa się znakomicie, bowiem oparta jest na zaufaniu, wzajemnym szacunku, ale przede wszystkim na ludzkiej przyjaźni i poszanowaniu tych samych wartości w świecie nauki. Z tej okazji życzymy więc sobie jak najlepszego i jak najdłuższego ciągu dalszego!

 

Rok akademicki 2009/2010

Konferencja międzynarodowa „Littérature et collection” (Warszawa, 4-5 marca 2010)

W dniach 4 i 5 marca br. odbyła się w Instytucie Romanistyki międzynarodowa sesja literaturoznawcza poświęcona „Littérature et collection”. Konferencję wraz z Zakładem Literaturoznawstwa współorganizował Département des Lettres Uniwersytetu w Poitiers, z którym łączy nas umowa o współpracy w ramach programu Erasmus, a od 2007 roku, umowa o podwójnych dyplomach. Komitet naukowy sesji utworzyli prof. prof. Dominique Moncond’huy i Henri Scepi z Poitiers oraz prof. prof. Remigiusz Forycki i Zbigniew Naliwajek z Warszawy. W obradach wzięła udział duża reprezentacja naszego Instytutu: Remigiusz Forycki, Monika Kulesza, Dariusz Krawczyk (Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego), Agata Sobczyk, Dorota Szeliga, Dorota Żółkiewska i Joanna Żurowska. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Krzysztof Pomian, a pośród gości zagranicznych znaleźli się m.in. Daniel Grojnowski i Bernard Vouilloux.
program sesji

Międzynarodowa konferencja z okazji 90-lecia romanistyki - Les etudes romanes/francaises hier et aujourd'hui

W 2009 roku obchodziliśmy dziewięćdziesiątą rocznicę powstania romanistyki w Uniwersytecie Warszawskim. Instytut Romanistyki UW zorganizował z tej okazji w dniu 16 października 2009 międzynarodową sesję naukową „Les études romanes/ françaises hier et aujourd’hui”, połączoną z okolicznościową wystawą „90 lat romanistyki w Uniwersytecie Warszawskim”. Na sesję licznie przybyli zaproszeni goście z krajowych i zagranicznych ośrodków uniwersyteckich, JM Rektor UW prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, ambasador Francji w Polsce Jego Ekscelencja François Barry Delongchamps, władze Wydziału Neofilologii UW, a także – oczywiście – warszawscy romaniści, doktoranci i studenci. Wygłoszono 15 referatów, poświęconych refleksji nad obecnym stanem studiów romanistycznych w Polsce i w Europie. Na towarzyszącej sesji wystawie zaprezentowano historię warszawskiej romanistyki oraz liczne publikacje naszych romanistów. Otwarcie wystawy było połączone z wręczeniem księgi pamiątkowej profesorowi Henrykowi Chudakowi.

Program sesji

 

Rok akademicki 2008/2009

Sesja językoznawcza z okazji 90-lecia romanistyki w Uniwersytecie Warszawskim „Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique », 18-20 czerwca 2009 r .

Zorganizowana przy wsparciu władz Uniwersytetu Warszawskiego, Zespołu Dziekańskiego Wydziału Neofilologii, Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, a także Francusko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, sesja nasza stała się okazją do spotkania i debaty naukowej środowiska romanistów polskich z kolegami z Francji, Czech, Węgier i Włoch, Bułgarii i Albanii.

W skład komitetu naukowego weszli (w porządku alfabetycznym):

Xavier Blanco (Barcelona); Philippe Caron (Poitiers); Sylviane Cardey (Besançon); Istvan Csüry (Debrecen); Jean-Pierre Desclés (Paris-Sorbonne IV); Peter Greenfield (Besançon); Zlatka Guenchéva (Paris, CNRS-LACITO ); Alain Kihm (CNRS-Paris 7) oraz językoznawcy-romaniści z UW: Krzysztof Bogacki, Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska, Anna Kieliszczyk, Elżbieta Pachocińska i Krystyna Wróblewska-Pawlak.

W skład komitetu organizacyjnego weszły : Anna Mańkowska, Ewa Pilecka i doktorantki Marta Broniatowska; Agata Kaczmarczyk; Agnieszka Piętka; Agnieszka Wojciechowska.

Uroczystego otwarcia sesji dokonali prodziekan Wydziału Neofilologii dr hab. Krystyna Wróblewska-Pawlak, dyrektor Instytutu Romanistyki dr hab. prof UW Remigiusz Forycki, wieloletni kierownik Zakładu Językoznawstwa prof. dr hab. Krzysztof Bogacki, a także attaché universitaire z Ambasady Francji, Jean-Jack Cegarra. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć prof. Stanisława Karolaka, który zmarł 5 czerwca.

Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. Philippe Caron (Poitiers): La dynamique du changement linguistique en français 1610-1650 oraz prof. Jean-Pierre Desclés (Paris 4 Sorbonne, LaLIC) La thórie de l’énonciation en France.

Obrady toczyły się w Sali Senatu, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, a także w Instytucie Romanistyki. Goście wysoko ocenili przygptowanie sal od strony zarówno technicznej, jak i estetycznej.

Językiem obrad był francuski. Wygłoszono 56 referatów prezentujących rozmaite aspekty metodologicznych wyborów w opisie zjawisk językowych. Oto kilka przykładów bogatej tematyki: ujęcia formalne – a także zagadnienia stylu oraz wersyfikacji, zagadnienia teoretyczne - i kształcenie tłumaczy, nowe zjawiska w słowotwórstwie – oraz badania nad aspektem językowym w starofrancuskim. Można się było zapoznać z ujęciem języka zorientowanego obiektowo, z zagadnieniami językoznawstwa komputerowego, a także z werbalizacją i opisem uczuć. Wiele wystąpień dotyczyło badań nad dyskursem.

Oprócz francuskiego sięgano także do polskiego, czeskiego, węgierskiego, włoskiego, angielskiego, pidżinów i języków kreolskich.

Atmosfera debaty naukowej ożywiała wystąpienia przygotowane zarówno przez mistrzów, jak i przez zdobywających szlify naukowe doktorantów (w tym polskich studentów III cyklu przygotowujących swa rozprawę we Francji).

Po dniu obrad relaksem był koncert muzyki kameralnej w Sali Balowej, gdzie wystąpili Aleksandra Kuls (skrzypce) i Marcin Koziak (fortepian). Niespodzianką był instrument marki Steinway, użyczony przez Instytut Muzykologii. Z kolei po zakończeniu sesji uczestnicy zwiedzili Zamek Królewski i Stare Miasto. W przygotowaniu jest tom pokonferencyjny, który wyjdzie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcia z sesji : 1,2,3,4,5,6,7,8

Podsumowanie sesji « Développer les compétences multiples chez l'enseignant et chez l'apprenant en classe de langue »

W dniu 13 marca 2009 miała miejsce jednodniowa sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich IR Sesja rozpoczęła obchody 90-lecia istnienia Instytutu Romanistyki przypadające jesienią tego roku i stanowiła wyraz pamięci i hołd złożony długoletniemu pracownikowi IR, znakomitemu badaczowi w dziedzinie dydaktyki języka francuskiego jako obcego i translatoryki - doktorowi Lucjanowi Grobelakowi (1929-1994).

Sesję otworzyli przedstawiciel władz Wydziału Neofilologii w osobie dr hab. Krystyny Wróblewskiej-Pawlak, Prodziekana ds. studenckich, Dyrektor IR prof. dr hab. Remigiusz Forycki, przedstawiciele Ambasady Francji: Pan Gilles Carasso - conseiller de coopération et d`action culturelle oraz Pan Paul Romanovitch - attaché de coopération pour le français.

Ciepłym wspomnieniem o dr Lucjanie Grobelaku podzielił się z nami Jego wieloletni kolega i przyjaciel dr Ludomir Przestaszewski.

Naszymi gośćmi byli w tym dniu wybitni glottodydaktycy z uniwersytetów w Katowicach, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Białymstoku, a wykład inaugurujący wygłosiła prof. Isabelle Gruca z Universite de Nice-Sophia Antipolis, współautorka popularnej w romanistycznych kręgach monografii „Cours de didactique du français langue étrangère et seconde" (PUG, 2003). Tematem wiodącym wykładu prof. Gruca uczyniła charakterystykę sylwetki nauczyciela języków obcych w perspektywie ewolucyjnej.

Tematyka sesji związana była ściśle z jakże dzisiaj istotnymi kwestiami kształtowania i rozwijania wielorakich kompetencji zarówno ucznia jak i nauczyciela. Mówienie o wielorakich kompetencjach jest oczywistą aluzją do Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, opisującej osiem typów inteligencji składających się na obraz naszej struktury kognitywnej. W ujęciu dydaktycznym kompetencje potrzebne, czy wręcz niezbędne, w procesie edukacyjnym są zdecydowanie wielorakie, gdyż odwołują się do różnorodnych aspektów pracy językowej i pozajęzykowej. Obok kompetencji oczywistych, związanych ściśle z samym językiem, pojawiają się kompetencje mniej akcentowane, a niemniej ważne dla sukcesu nauczania/uczenia się, między innymi są to kompetencje typu psychospołecznego, związane z transferem umiejętności, związane z nowymi formułami nauczania np. nauczanie na odległość, metakompetencje, kompetencje interkulturowe odnoszące się zarówno do mówienia (np. narracja) jak i pisania, kompetencje wynikające z potrzeb języka specjalistycznego i wiele innych.

16 wygłoszonych referatów dobitnie podkreśliło tę różnorodność kompetencyjną starając się wskazywać na możliwości ich przełożenia na praktykę dydaktyczną.

W romanistycznej sesji licznie uczestniczyli nauczyciele języka francuskiego z warszawskich gimnazjów i liceów dając dowód swojego zainteresowania współczesnymi teoriami glottodydaktycznymi. Niezmiernie cieszy taka możliwość bezpośredniej, wspólnej dyskusji teoretyków i praktyków.

Na zakończenie warto podkreślić serdeczną atmosferę obrad i dyskusji, formalnych i mniej formalnych, będących okazją do wymiany myśli, rezultatów prac badawczych i dydaktycznych, ale także była to okazja do tego, aby uświadomić sobie, że w tej trudnej pracy nauczyciela i badacza nie jesteśmy sami.

Dr hab. prof. UW Jolanta Zając

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Zobacz zdjęcia z sesji:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

 

Rok akademicki 2007/2008

Konferencja naukowa X Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, „Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze-XVIII w.)" 6-8 grudnia 2007

W dniach od 6 do 8 grudnia 2007 roku w Sali Senatu UW odbyła się dziesiąta jubileuszowa konferencja z cyklu „Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich", zorganizowana przez Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tradycyjnym już celem Spotkań jest upowszechnianie wiedzy na temat stanu badań nad dawnymi literaturami romańskimi (francuską, włoską, hiszpańską, portugalską) a także integracja polskiego środowiska romanistycznego. Obrady uświetniły pokazy renesansowych i barokowych tańców w wykonaniu Grupy Sympatyków Kultury Dawnej „Panteon".

Inicjatywa organizowania corocznych konferencji narodziła się w Instytucie Romanistyki UW z inicjatywy dwóch naszych kolegów prof. dr hab. Jana Miernowskiego i nieżyjącego już dr Andrzeja Siemka. Pierwsze dwa spotkania, dzięki wydatnej pomocy ówczesnego vice-dyrektora Instytutu dr Adama Stepnowskiego, odbyły się w Warszawie (1997,1998), następne organizowane były przez kolejne ośrodki uniwersyteckie (Kraków 1999, Lublin 2000, Łódź 2001, Wrocław 2003, Poznań 2004, Kraków 2005, Toruń 2006, tegoroczne XI Spotkania odbędą się w Gdańsku). O powodzeniu tej inicjatywy świadczy fakt, że w obradach biorą udział pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i doktoranci z 12 polskich szkół wyższych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, PWSZ - Wałbrzych, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski). Każda kolejna konferencja gromadzi coraz większą liczbę specjalistów prowadzących badania literaturoznawcze w zakresie literatur romańskich okresu od Średniowiecza do końca XVIII w. Ze względu na otwarty charakter konferencji językiem obowiązującym jest język polski.

Publikacja referatów w formie książkowej powinna nastąpić do końca roku (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

Spośród pracowników i doktorantów naszego Instytutu referaty wygłosili (wg kolejności podanej w programie):

prof. T. Giermak-Zielińska, «Polskie przekłady literatury starofrancuskiej: w poszukiwaniu strategii przekładu»

mgr M. Sokołowicz, «Samotny w walce - wizja człowieka w sonetach Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Jeana de Sponde»

prof. I. Zatorska, «Przygody samotnego rozumu (Kartezjusz, Bayle, Fontenelle)»

mgr M. Zawadzka, «W pojedynkę i razem - bohaterowie Ereka i Eneidy Chrétien de Troyes»

dr M. Malinowska, «Problem kapłaństwa kobiet we wspólnocie chrześcijańskiej na podstawie francuskich traktatów siedemnastowiecznych»

dr E. D. Żółkiewska, «Ten inny, czyli dobrowolna samotność we wspólnocie (Żywot Św. Aleksego, Lai de Lanval Marie de France)»

dr A. Sobczyk, «Pożegnanie trędowatego: Jean Bodel i Baude Fastoul»

dr M. Kulesza, «Samotny we wspólnocie - przypadki ″człowieka obytego″ w Charakterach La Bruyère'a»

dr D. Szeliga, «Montaigne o sztuce życia w społeczeństwie przy zachowaniu autonomii»

dr D. Krawczyk, «Poezja w służbie caritas. O wspólnotowym wymiarze poezji Małgorzaty Nawarskiej»

Pozostali uczestnicy - patrz program

Zobacz zdjęcia z sesji i z pokazu tańców: 1,2,3

Instytut Romanistyki otrzymał Certyfikat Jakości Kształcenia UKA na lata 2007-2012

Uroczystego aktu wręczenia Certyfikatu na ręce prof. dr hab. Jolanty Zając, zastępcy Dyrektora Instytutu Romanistyki, dokonał Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

Z tej okazji, i z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego, 14 listopada br. Instytut Romanistyki przygotował dwa wydarzenia naukowe poświęcone twórczości Gérarda de Nervala (1808-1855), jednego z największych poetów francuskich.

Prof. dr hab. Zbigniew Naliwajek i uczestnicy kierowanego przez niego seminarium doktoranckiego oraz studenci przedstawili zebranej w Sali Senatu UW publiczności krótkie komunikaty dotyczące wybranych problemów związanych z twórczością pisarza (o przyjaźni Nervala i Dumasa mówiła Marta Kozłowska, o związkach poety z literaturą niemiecką a zwłaszcza z Faustem, którego przełożył na francuski - Małgorzata Sokołowicz, o roli wspomnienia w Córkach ognia - Karolina Więcław, o Nervalu krytyku muzycznym - Anna Opiela, o Norwidzie i Nervalu - Filip Kwiatek, o lekturze Nervala przez Prousta - Dorota Dremierre, o działalności Nadara jako fotografa, który uwiecznił podobizny Nervala i wielu innych pisarzy francuskich - Vita Drygas).

Następnie, w holu Pałacu Kazimierzowskiego, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, dr Tomasz Strączek dokonał otwarcia wystawy „Gérard de Nerval. 1808-1855". Autorem scenariusza wystawy, czynnej do 30 listopada br., jest prof. dr hab. Zbigniew Naliwajek, autorką oprawy plastycznej - Maria Szewalska. Obsługę komputerową zapewnił Łukasz Kamiński z firmy Contento.

Zobacz zdjęcia z uroczystości wręczenia Instytutowi Certyfikatu Jakości Kształcenia: 1,2,3,4

Zobacz zdjęcia z wystawy: 1,2,3,4,5,6,7,8,9