Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Zapraszamy do podjęcia studiów w Instytucie Romanistyki

Dlaczego warto u nas studiować - prezentacja!

Harmonogram dni adaptacyjnych w instytucie Romanistyki 

Studia I stopnia (licencjackie)

Instytut Romanistyki prowadzi studia I stopnia dla kandydatów

Dla kandydatów znających język francuski

Instytut Romanistyki prowadzi studia I stopnia (licencjackie) dla kandydatów ze znajomością języka francuskiego. Kandydaci mogą wybrać jeden z dwóch profili:

Profil ogólny

Profil metodyczny

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Program studiów

Dla kandydatów bez znajomości języka francuskiego

Instytut Romanistyki prowadzi studia I stopnia dla kandydatów bez znajomości języka francuskiego. Studenci mają możliwość wszechstronnego rozwoju w zakresie filologii romańskiej. Program studiów obejmuje rozszerzoną liczbę godzin praktycznej nauki języka francuskiego (1250 godzin), co pozwala studentom trzeciego roku uczestniczyć w zajęciach pozajęzykowych prowadzonych wyłącznie w języku francuskim.

Zasady rekrutacji

Program studiów

Studia II stopnia (magisterskie)

Instytut Romanistyki prowadzi następujące studia II stopnia:

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Seminaria magisterskie

Lista seminariów magisterskich proponowanych w roku akademickim 2014/2015

Terminy rekrutacji na studia II stopnia na rok akademicki 2014/2015

II tura rekrutacji - wrzesień 2014

Profil ogólny

Obejmuje rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy o szerokie spektrum zagadnień językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Profil ogólny oferuje również duży wybór zajęć z wiedzy o francuskim obszarze językowym, pozwalających poznać szeroko pojętą kulturę frankofońską.

Profil przekładowy

Oparty na profilu ogólnym, przygotowuje do zawodu tłumacza rozwijając wiedzę z zakresu przekładoznawstwa oraz umiejętności przekładu z języka francuskiego na polski i z polskiego na francuski. Obejmuje 330 godzin zajęć. Na profil przekładowy obowiązuje dodatkowa rekrutacja.

Program profilu przekładowego

Rekrutacja na profil przekładowy

Profil metodyczny

Oparty na profilu ogólnym, pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka francuskiego. Jest on przewidziany dla:

Studenci profilu metodycznego realizują głównie przedmioty specjalistyczne i są zwolnieni z dużej liczby zajęć zawartych w programie studiów profilu ogólnego. Poza dyplomem ukończenia studiów magisterskich, studenci uzyskują zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym, które uprawnia do nauczania.
Nie ma dodatkowej rekrutacji.

Program profilu metodycznego

Podwójny dyplom francusko-polski

We współpracy z Uniwersytetem w Poitiers Instytut Romanistyki prowadzi projekt podwójnego dyplomu francusko-polskiego (master-magisterium). Więcej informacji do pobrania tutaj. Opiekunem projektu z ramienia Instytutu jest prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (jolanta.zajac@uw.edu.pl)

Kandydaci z kierunków innych niż filologia romańska

Dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż filologia romańska przewidziano rozmowę kwalifikacyjną. W niektórych przypadkach studenci zobowiązani będą do uzupełnienia różnic programowych.

Informacja o różnicach programowych

Lista zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną na stacjonarne studia II stopnia

Zasady rekrutacji

Program studiów

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne zaoczne

Studia te pozwalają uzyskać dyplom magistra filologii romańskiej i są szansą uzupełnienia wykształcenia nie tylko dla absolwentów Kolegiów Języka Francuskiego oraz studiów romanistycznych I stopnia, ale także dla osób, które posiadają dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na innym kierunku studiów.

Lista zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną na niestacjonarne (zaoczne) studia II stopnia

Zasady rekrutacji

Program studiów

Przeniesienie z innych filologii romańskich

Istnieje możliwość podjęcia studiów w Instytucie Romanistyki przez studentów innych filologii romańskich. Przeniesienie jest możliwe jest po I roku studiów dla kandydatów, którzy osiągnęli średnią co najmniej 4.0 i otrzymali ocenę co najmniej 4 z przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego. W niektórych przypadkach osoby przyjęte będą zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych (maksymalnie 4).
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Zastępcą Dyrektora IR ds. Studenckich

Informacje o rekrutacji

Zasady rekrutacji i harmonogram

irk.uw.edu.pl

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną Instytutu Romanistyki

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej IR
dr Marcin Klik  klik@uw.edu.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej IR
dr Anna Opiela  am.opiela@uw.edu.pl

telefon 22 552 04 36 (w godzinach dyżuru Komisji Rekrutacyjnej)

Rekrutacja na studia zaoczne

dr Małgorzata Izert  m.izert@uw.edu.pl

Inne informacje o rekrutacji - Biuro ds. Rekrutacji UW

www.rekrutacja.uw.edu.pl