Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Program MOST

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć". Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć" student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

Zobacz Plakat.

 

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja krok po kroku

W razie ewentualnych wątpliwości warto odwiedzić stronę internetową Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (http://www.uka.amu.edu.pl/) oraz Biura Spraw Studenckich (http://www.bss.uw.edu.pl)/, na których znajdziecie wszystkie potrzebne formularze i regulamin wymiany.

Pomocą wszystkim zainteresowanym służy także Sekcja Mobilności i Współpracy Zagranicznej Samorządu Studentów UW (http://samorzad.uw.edu.pl/o-samorzadzie/sklad-zarzadu/sekcja-mobilnosci-i-wspolpracy-zagranicznej.html)