Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Erasmus+

Koordynator programu Erasmus+

Koordynatorem do spraw programu Erasmus jest mgr Krystyna Zaleska, pok. 3040

coordinateur de Erasmus/Erasmus+ : Mme Krystyna Zaleska, bureau 3040

email: k.zaleska@uw.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym / Horaires de permanence au semestre d'hiver 2014-2015

 

-czwartek 13.30-14.30 / jeudi de  13h30 à 14h 30

-sur rendez-vous:  

             środa o 9.45 / mercredi à 9h45

             piątek  o 13.30 / vendredi à 13h30

 

 

Regulamin kwalifikacji studentów Instytutu Romanistyki UW na studia częściowe w ramach programu Erasmus+

I ZASADY KWALIFIKACJI

1.   O stypendium w ramach programu Erasmus+ mogą się ubiegać studenci wszystkich stopni studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich) oraz wszystkich typów studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych, tj. wieczorowych i zaocznych).

 

2.   Na każdym etapie studiów pobyt może wynieść maksymalnie 12 miesięcy, łącznie dla wyjazdów w celach edukacyjnych oraz praktyk.

 

3.      O stypendium mogą się ubiegać studenci:

· II roku studiów pierwszego stopnia – wyjazd na III roku;

· III roku studiów pierwszego stopnia – wyjazd na I roku studiów drugiego stopnia pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez UW na studia drugiego stopnia; ze względu na konieczność odbycia w semestrze zimowym zajęć z Praktycznej nauki języka francuskiego – Tłumaczenie wyjazd może nastąpić dopiero w  semestrze letnim;

· I roku studiów drugiego stopnia. 

 

4.   Długość pobytu : jeden semestr.

 

5. Do kwalifikacji są dopuszczeni studenci, których pobyt za granicą w ramach programu                Erasmus+ nie przekroczył 12 miesięcy oraz którzy – w podanym przez koordynatora Instytutu Romanistyki ds. programu Erasmus+ terminie (16. 01. 2015) – dostarczą następujące dokumenty:

 

·  wypełniony formularz kandydata (do pobrania na stronie IR);

·  wyciąg z USOS potwierdzający stopnie i średnią ze studiów;

· w przypadku doktorantów – opinia promotora pracy doktorskiej;

·  projekt badawczy (po francusku – 250-350 słów), w którym kandydat:

- przedstawi powody, dla których ubiega się o stypendium,

- poda nazwy uczelni, w których chciałby studiować (w porządku preferencji),

- poda powody wyboru wymienionych ośrodków,

- określi okres pobytu (semestr zimowy lub letni).

 

Dokumenty należy opatrzyć następującymi danymi:

- imię i nazwisko,

- numer albumu,

- adres e-mail z USOS.

 

             Dokumenty można składać do skrzynki K. Zaleskiej, koordynatora ds. programu

             Erasmus+  do dnia 16 stycznia 2015.

 

6.      O przyznaniu stypendium studentom decyduje suma punktów, na które składa się:

·  średnia ocen otrzymanych w toku studiów (50%), tj.

- studenci II roku pierwszego stopnia: średnia ocen z I roku,

- studenci III roku pierwszego stopnia: średnia ocen z I i II roku,

- studenci I roku drugiego stopnia: ocena z dyplomu licencjackiego;

·  ocena złożonego projektu (50%).

 

O przyznaniu stypendium doktorantom decyduje rekomendacja promotora i ocena złożonego projektu.

 

7.   W przypadku studentów grup początkujących studiów pierwszego stopnia dodatkowym kryterium jest wynik egzaminu z Praktycznej nauki języka francuskiego po I roku – co najmniej dobry plus (4+).

 

  1. Wyjazd na uczelnie w krajach niefrancuskojęzycznych: Barcelona i Saarbrucken zarezerwowany jest dla

       - studentów I stopnia z ( II i III z)  mających co najmniej 4 z egzaminu z PNJF na

         poprzednim roku ( studenci IIz)  lub na dwóch poprzednich latach ( studenci IIIz)

       - studentów II stopnia

 

  1. W przypadku zgłoszenia się kilku kandydatów do jednego ośrodka komisja będzie brać pod uwagę liczbę uzyskanych punktów. Pierwszeństwo mają studenci wyższych lat studiów.

 

  1. Komisja Rekrutacyjna składa się z przedstawiciela Dyrekcji IR, koordynatora IR                     ds. programu Erasmus+ oraz przedstawiciela samorządu studenckiego.

II WARUNKI ROZLICZENIA OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ

 

1. Studenci przebywający na stypendium Erasmus+ są zobowiązani do zdobycia liczby ECTS wymaganej w danym programie studiów Instytutu Romanistyki UW (patrz: Tab. 1). Student jest jednak zobowiązany do uzyskania w ośrodku zagranicznym minimum 20 ECTS w przypadku pobytu semestralnego i 40 ECTS w przypadku pobytu rocznego.

 

 

Tab. 1. Liczba ECTS obowiązująca studentów Instytutu Romanistyki UW

 

Rok/ścieżka/stopień

Ogólna liczba ECTS

w skali całych studiów

Liczba ECTS

na danym roku

(podział semestralny)

Liczba ECTS

za seminarium licencjackie/magisterskie

(podział semestralny)

IIIp1*

197

68 (33+35)

11 (3+8)

IIIz1*

180

60 (30+30)

11 (3+8)

IIIp1 i IIIz1**

180

60 (30+30)

11 (3+8)

I2

120

60 (30+30)

16 (8+8)

II2

120

60 (30+30)

28 (11+17)

* do 2015/16 (dane dla III roku danego rocznika)

** od 2016/17 (dane dla III roku danego rocznika)

2.   W skład wymaganej liczby punktów ECTS  nie wchodzą punkty uzyskane za seminarium licencjackie/magisterskie i egzamin dyplomowy.  Punkty te należy uzyskać w wyniku  studiów w jednostce macierzystej. 

Przykład: student IIIp1 spędził semestr zimowy 2015-2016 na uczelni partnerskiej i uzyskał 20 punktów ECTS. Jest to liczba punktów wystarczająca by otrzymać rozliczenie stypendium w BWZ. Aby zaliczyć semestr zimowy w Instytucie Romanistyki, student ten winien

a) uzyskać dodatkowe 3 punkty ECTS za seminarium licencjackie ( patrz p. 3 poniżej) oraz

b) uzyskać pozostałe brakujące punkty, tj. 10 pkt (sem. zimowy 33 pkt ECTS) w trakcie sem. letniego.

 

3.       Studenci, których pobyt przypada na III rok studiów pierwszego stopnia lub I rok studiów drugiego stopnia przed wyjazdem są zobowiązani do zapisania się na seminarium licencjackie lub poddanie się rekrutacji na wybrane seminarium magisterskie. Przed dokonaniem wyboru seminarium studenci muszą ustalić z przyszłym promotorem indywidualny plan pracy i formę zaliczenia seminarium.

4.    Studenci wyjeżdżający na II roku studiów drugiego stopnia są zobowiązani do uzyskania zgody na wyjazd w ramach programu Erasmus+ promotora pracy magisterskiej oraz ustalenia indywidualnego planu pracy i formy zaliczenia seminarium.

5.    Dokonując wyboru ośrodka akademickiego za granicą, student powinien uwzględnić jego specjalizację naukową w kontekście przygotowywania pracy dyplomowej.

 

UWAGA:

Paris IV – mamy umowę z Études slaves, co zakłada zrobienie części zajęć z

                literatury/językoznawstwa/języków słowiańskich ( np. rosyjskiego)

Paris VII – ponieważ mamy umowę z Études anglaises, wymagany jest poziom B2 z

                 języka angielskiego, ponadto trzeba wybrać część zajęć z zakresu kultury

                 angielskojęzycznej.

6.  Studenci mogą przedłużyć pobyt za granicą wyłącznie za zgodą koordynatora IR ds. programu Erasmus+ i opiekuna naukowego/promotora.

 

7.       Studenci, których wyjazd przypada na I rok studiów drugiego stopnia są zobowiązani do uzupełnienia zajęć z Praktycznej nauki języka francuskiego – Tłumaczenie  w wymiarze 30 lub 60 godzin w kolejnym roku akademickim (nieodpłatny wpis warunkowy). W skład koniecznych do zdobycia punktów ECTS nie wchodzą punkty uzyskane za zajęcia z Praktycznej nauki języka francuskiego – Tłumaczenie.

 

8.       Studenci I roku profilu przekładowego studiów drugiego stopnia są zobowiązani  do uzupełnienia zajęć wchodzących w skład programu tego profilu w kolejnym roku akademickim (nieodpłatny wpis warunkowy). W przypadku studentów II roku profilu przekładowego studiów drugiego stopnia stosuje się indywidualne rozwiązania.     

 


Uczelnie partnerskie : umowy 2014-2018, 2020 i 2021

Lp.

nazwa uczelni

kraj

 

liczba miejsc

liczba miesięcy

 

 

 

 

studia licencjackie

studia magisterskie

studia doktoranckie

 

1

Université de Franche-Comté (Besançon)

Francja

2014-2021

2

-

-

2x5

2

Université de Haute-Alsace (Mulhouse)

Francja

2014-2021

                 2

 

-

do ustalenia przez uczelnie

3

Université de Poitiers

Francja

2014-2021

                  3

do ustalenia przez uczelnie

4

Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Francja

2014-2018

-

2

-

do ustalenia przez uczelnie

5

Université de Cergy-Pontoise

Francja

2014-2020

                  2

-

do ustalenia przez uczelnie

6

Université Paris Nord (Paris XIII)

Francja

2014-2021

-

2

-

2x5

7

Université Paul Valéry (Montpellier III)

Francja

2014-2021

2

-

do ustalenia przez uczelnie

8

Université Denis Diderot (Paris VII)

Francja

2014-2021

2

-

2x5

9a

Université Michel de Montaigne (Bordeaux III)

Francja

2014-2021

                    3

 

do ustalenia przez uczelnie

9b

Université Michel de Montaigne (Bordeaux III)

Francja

2014-2021

1 Histoire

 

1x10

10

Aristotle University of Thessaloniki

Grecja

2014-2021

1

1

-

1x5
1x5

11

Universität des Saarlandes

Niemcy

2014-2021

-

1

-

1x6

12

Universitat Autonoma de Barcelona

Hiszpania

2014-2021

2

-

-

2x5

13

Université Jean Monnet

Saint-Etienne

Francja

2014-2021

1

-

-

do ustalenia przez uczelnie

14

Université de Lorraine Nancy Polonistyka

Francja

2015-2021

                 4

-

4x5

15

Université de Lorraine Nancy

Lettres Modernes

Francja

2015-2021

                 2

2x5

16

Université Paris V Descartes

Francja

2014-2021

1

do ustalenia przez uczelnie

 


Podwójny dyplom polsko-francuski

We współpracy z Uniwersytetem w Poitiers Instytut Romanistyki prowadzi projekt podwójnego dyplomu francusko-polskiego (master-magisterium). Więcej informacji do pobrania tutaj. Opiekunem projektu z ramienia Instytutu jest prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (jolanta.zajac@uw.edu.pl)