Uniwersytet Warszawski » Wydział Neofilologii » Instytut Romanistyki

Studia niestacjonarne zaoczne II stopnia

Informacje o studiach

Niestacjonarne studia zaoczne II stopnia przy Instytucie Romanistyki (nazwa wewnętrzna – MUSZ : Magisterskie Uzupełniające Studia Zaoczne) działają przy Instytucie Romanistyki od roku akademickiego 1994/1995 i corocznie opuszczają je magistrzy filologii. Studia te są niepowtarzalną szansą uzupełnienia wykształcenia nie tylko dla absolwentów Kolegiów Języka Francuskiego oraz studiów romanistycznych I stopnia, ale także dla osób, które posiadają dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na innym kierunku studiów.

Studia i rekrutacja

Opis studiów

Studia trwają 5 semestrów. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu - w piątki (od godz. 16.30) oraz w soboty (do godz. 15.00), przez 3 semestry, a w czwartym semestrze co 2 tygodnie w tym samym systemie. Piąty semestr przeznaczony jest tylko na konsultacje magisterskie i pisanie pracy. Student może ukończyć studia po 4 semestrach, jeśli do 15 września złoży u promotora gotową pracę magisterską.

Program studiów obejmuje:

Studia te są płatne na początku każdego semestru. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Limit miejsc : 50

Profil absolwenta

Zróżnicowany program nauczania zapewnia absolwentowi Magisterskich Uzupełniających Studiów Zaocznych:

Studia te pozwalają więc zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w administracji publicznej, w mediach i wydawnictwach oraz w zawodach związanych z turystyką.

Ponadto osobom posiadającym dyplom licencjata filologii romańskiej lub kolegium języka francuskiego z uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela, studia uzupełniające umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych i pogłębienie wiedzy z zakresu glottodydaktyki. Uzyskany dyplom magistra jest niezbędny do podjęcia pracy nauczyciela języka francuskiego w placówkach ponadpodstawowych (gimnazja, licea).